podmienky

podmienky

  1. Súťaže sa môže zúčastniť iba riadne registrovaný účastník, ktorý zaplatil účastnícky poplatok. Výška poplatku a možnosti úhrady sú uvedené v záložke registrácia.

  2. Prihlásením sa do súťaže účastník dáva organizátorovi súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby súťaže. Organizátor sa zaväzuje, že tieto údaje neposkytne tretím stranám.

  3. Účastník súhlasí, aby ním odovzdané vlastné fotografie použil organizátor na propagáciu a to buď publikovaním v tlači, masmédiách, pútačoch alebo v elektronickej forme a to bez nároku na honorár. Organizátor sa zaväzuje, že prijaté fotografie nebudú použité bez súhlasu autora na komerčné účely, ktoré nesúvisia s organizáciou a propagáciou Fotomaratónu.

  4. Prihlásený účastník, ktorý sa z ľubovoľných dôvodu nezúčastní súťaže nemá nárok na vrátenie účastníckeho poplatku.

  5. Účastník sa zaväzuje, že bude rešpektovať rozhodnutie poroty.

  6. Účastníci, ktorí sú rodinnými príslušníkmi organizátora, nemajú nárok na ceny.

  7. Účastník berie na vedomie, že do súťaže bude zaradených prvých po sebe nasledujúcich dvanásť fotiek a to hneď po fotografii registračného čísla.

  8. Vyhodnotený bude len ten účastník súťaže, ktorý odovzdá 13 fotografii (registračné číslo a 12 tém) v časovom limite na mieste, ktoré určí organizátor pri štarte.

  9. V kategórie Digital budú hodnotené iba práce vo formáte JPEG.

  10. Organizátor si vyhradzuje právo odmietnuť účastníka bez udania dôvodu.